Muziekschool Oostelijk West-Friesland

Privacybeleid

Privacy en veiligheid
Wie zich bij ons inschrijft voor muziekles of een cursus, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Deze hebben wij nodig om met de leerling of ouders te kunnen communiceren. Ook van personeel dat bij de muziekschool werkt hebben wij gegevens nodig om de personele administratie te kunnen uitvoeren. Uiteraard moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. Daarom hierbij enige informatie over ons privacybeleid.

Uitgangspunten
Muziekschool Oostelijk West-Friesland wil op een veilige en verantwoorde manier met persoonsgegevens omgaan en respecteert de privacy van betrokkenen.

De gegevens die wij via het inschrijfformulier binnenkrijgen, staan opgeslagen in onze database, en uw e-mailadres staat in onze mailingprogramma.

Er worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens bewaard, nodig om de ouders en leerlingen op de hoogte te houden van onze activiteiten, het versturen van de bevestigingen, facturen, etc.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

MOW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Medewerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Ook zorgt MOW voor een beveiligde opslag van de persoonsgegevens.

Praktische uitwerking
Muziekschool Oostelijk West-Friesland verwerkt niet alleen persoonsgegevens van leerlingen en ouders, maar ook van het personeel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een modern softwarepakket, met adequate beveiliging. De computers die hierbij gebruikt worden staan in een afgesloten ruimte.

Bij aanmelding voor een cursus wordt de leerling of ouder altijd gevraagd om toestemming voor gebruik en opslag van persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mail. Omdat MOW ook veel gebruik maakt van Social Media zoal b.v. Facebook, wordt bij aanmelding ook toestemming gevraagd om foto en films te mogen maken en te publiceren voor PR doeleinden.

Van personeelsleden wordt ten behoeve van de personeelsadministratie ook het BSN nummer en IBAN opgeslagen, evenals salarisgegevens en pensioengegevens.

De cursistenadministratie wordt nadat de cursist of leerling is gestopt nog zeven jaar bewaard. Personeelsgegevens worden bewaard zolang het dienstverband voortduurt. Na uitdiensttreding worden deze gegevens nog zeven jaar bewaard.

Alleen het personeel dat is belast met de verwerking van de persoonsgegevens heeft toegang tot de persoonsgegevens. Verder hebben de leveranciers van onze softwarepakketten toegang. Met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Voor iedereen die werkt met persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Alle personen van wie gegevens worden bewaard hebben recht op inzage, rectificatie of gegevensverwijdering.

 

Back to top