Muziekschool Oostelijk West-Friesland

Algemene voorwaarden

Kijk hieronder voor onze Algemene Voorwaarden

Bepalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van een schooljaar en gaat in op de dag dat de eerste les plaatsvindt.
 2. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. De vakanties lopen gelijk met die van het voortgezet onderwijs in West-Friesland.
 3. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar naar andere personen.
 4. Indien de leerling na het begin van het schooljaar met de lessen aanvangt, wordt het lesgeld berekend naar rato van het aantal lessen dat het schooljaar nog telt.
 5. Leerlingen die bij MOW les krijgen op een instrument dat voorkomt in een HaFa-orkestbezetting en lid zijn van een Harmonie- of Fanfarevereniging binnen het werkgebied van de Muziekschool komen in aanmerking voor het verenigingstarief. Het werkgebied van de Muziekschool omvat de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Medemblik.
 6. Het verschuldigde bedrag wordt in rekening gebracht op een factuur en mag in maximaal drie termijnen worden betaald. De vervaldata staan op de factuur; aanmaningen worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten per keer.
 7. Indien niet of niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de muzieklessen worden stopgezet. Voor lessen, die om bovenstaande reden niet doorgaan, wordt geen restitutie verleend en blijft de lesovereenkomst met de daarbij behorende bepalingen onverminderd van kracht. Tevens zal een vordering worden ingesteld bij de Kantonrechter. Alle daaruitvoortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de lesgeldplichtige.
 8. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim wegens ziekte is bij voortduring van  ziekte na een periode van vier verzuimde lessen geen lesgeld meer verschuldigd. Ten bewijze hiervan dient een doktersverklaring te worden overlegd. 
 9. Lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan, worden normaal doorbetaald, zulks met een maximum van twee lessen per schooljaar. Meer verzuim geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld. Tot eventuele restitutie wordt overgegaan na een schriftelijk verzoek hierom.
 10. Bij verhuizing buiten het werkgebied van de Muziekschool en bij het voortijdig stoppen om bijzondere redenen, wordt het lesgeld verminderd evenredig met het aantal lessen dat in het schooljaar overblijft, plus 1 maand opzegtermijn.
 11. De inschrijver gaat hierbij akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde gegevens door de Muziekschool Oostelijk West-Friesland 
Back to top